Shamsher, M. ., Tajammal, A., Qurashi, A. W. ., & Rafi, U. . (2022). Efficacy Of Aloe Vera Powder in Bioremediation of Heavy Metals from Waste Water: Aloe Vera Powder in Bioremediation of Heavy Metals. MARKHOR (The Journal of Zoology), 3(1), 13–18. https://doi.org/10.54393/mjz.v3i1.37